Vanliga Frågor om Säker Schaktning: En FAQ för Schaktansvariga

säker schakt

Vad är säker schaktning?

Säker schaktning innebär att utföra schaktarbete på ett sätt som minimerar riskerna för olyckor och skador. Vilket inkluderar noggranna geotekniska undersökningar, korrekt användning av utrustning och kontinuerlig övervakning av arbetsplatsen.

Varför är säker schaktning viktigt?

Säker schaktning är avgörande för att skydda arbetare och förhindra olyckor som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Genom att följa säkerhetsföreskrifter och använda rätt metoder minimeras risken för jordras och andra faror. Därför är det viktigt att alltid följa riktlinjer och rekommendationer.

Vanliga risker vid schaktning

De vanligaste riskerna vid schaktning inkluderar:

 • Jordras och släntkollaps
 • Översvämning på grund av höga grundvattennivåer
 • Olyckor relaterade till tung utrustning
 • Skador på underjordiska ledningar

Viktigt att tänka på innan schaktning

Innan schaktarbete påbörjas bör man:

 • Genomföra geotekniska undersökningar: För att förstå jordens egenskaper och identifiera risker.
 • Skapa en säkerhetsplan: Som inkluderar riskbedömningar och åtgärder för att hantera identifierade faror.
 • Utbilda personalen: Säkerställ att alla inblandade har rätt kunskap och utbildning.

Nödvändig utrustning för säker schaktning

Nödvändig utrustning inkluderar:

 • Skyddssystem som schaktlådor och schaktstöd
 • Pumpar för att hantera grundvatten
 • Maskiner som grävmaskiner och lastare
 • Skyddsutrustning för arbetare, såsom hjälmar och reflexvästar

Förhindra jordras under schaktning

För att förhindra jordras bör man:

 • Använda schaktlådor eller andra stödstrukturer för att stabilisera schaktväggarna.
 • Kontrollera och hantera vattennivåer för att förhindra att jorden blir instabil.
 • Begränsa belastningen nära schaktkanten genom att hålla tunga maskiner och material på säkert avstånd.

Åtgärder vid jordras

Om ett jordras inträffar bör man:

 • Evakuera området omedelbart: Säkerställ att alla arbetare är på säkert avstånd.
 • Kontakta räddningstjänsten: För att få professionell hjälp vid behov.
 • Undersöka orsaken: Genomföra en noggrann analys för att förstå vad som gick fel och förhindra framtida incidenter.

Inspektion av schaktarbetsplatsen

Schaktarbetsplatsen bör inspekteras regelbundet, minst en gång om dagen, och oftare vid förändrade väderförhållanden eller om det finns andra omständigheter som kan påverka schaktens stabilitet.

Ansvar för säkerhet vid schaktning

Den schaktansvarige, vanligtvis en platschef eller arbetsledare, har huvudansvaret för säkerheten vid schaktning. Det innebär att övervaka arbetet, se till att säkerhetsföreskrifter följs och att alla risker hanteras effektivt. Därmed kan arbetsplatsen hållas säker.

Mer information om säker schaktning

För mer information om säker schaktning kan du besöka Statens geotekniska institut (SGI), Arbetsmiljöverket, och genom utbildningsprogram från olika branschorganisationer. En rekommenderad webbkurs i säker schaktning finns hos APV Utbildarna.

Denna FAQ ger en grundläggande översikt över säker schaktning och viktiga aspekter som schaktansvariga bör känna till. För detaljerade riktlinjer och djupare förståelse, rekommenderas att ta del av relevanta utbildningar och riktlinjer från auktoritativa källor.

För mer information om säkerhetsföreskrifter och riktlinjer, besök Arbetsmiljöverket.

Varukorg